martedì 21 aprile 2009

‘A kavedarélle ke l’ùglie bbenedìtte --- ‘A prìma kappèlleAltre due poesie di Michele Frattulino in attesa dell'anniversario dell'apparizione della Madonna Incoronata. Clicca QUI per leggere tutte le altre poesie di Michele Frattulino

‘A kavedarèlle ke l’uglie bbenedìtte

‘E pìde d’a Madonn’Ingurnàte,
stàce na lambe k’eje sèmbe appicciàte;
ki vàce porte l’uglie - nen ze skappe -
kume facìje ndo mille Strazzakappe.

Quìst’ uglie bbenedìtte é sèmbe usàte
p’aonğe ‘a fronde d’i sàne e d’i malàte,
ke nu pennille k‘u maneke d’arğinde.
St’unziòne ‘a vonne ‘i rìkke e ‘i pezzinde.

‘Sta kavedarèlle, nen ze fernèsce màje;
quìll’uglie è bbune pe ki téne i guàje;
pèrò c’e’ kréde ke tanda dèvozziòne,
kume c’akkonde ‘a vèkkia tradezziòne.

Quillu famòse konde d’Arijàne,
nu jurne stéve quàse mbùnde de morte;
kiamàje ‘i sèrve - ‘stu fatte eje ruére -
e se facije purtà d’a “ Statua Nére ”.

Kume arruàje, s’unğìje ke l’uglie sande;
pregàje ‘a Madonne ke forte sendemènde;
mbassarene nu pàre de menùte,
kè se truàje sanàte amminze ‘a ğğènde.

Si vàje pe kkàse a farte ‘a skambagnàte,
spècie assì pìgghie ‘a stràda de via Bbàre,
rekurdete d’a Statue d’Ingurnàte:
“a salutarLe, nn’eje pe nnìnde kàre! “
‘A prìma kappèlle

Sotte ‘a statue d’a Madonn’Ingurnàte,
stàce ‘a kappèlla vèkkie oriğğinàle;
diciotte mètre ndùtte, nenn’eje grosse,
pèrò sapìme tùtte quande vàle.

Quanne hanne skuffelàte ‘a kkisa vèkkie,
quèsta kappèlle, nen l’hanne tazzekàte;
stàce l’altàre, nu bbèlle trùnghe de quèrce
e ‘u quadre d’a Madònn’Ingurnàte

‘A Sande tène pùre ‘u krijatùre,
( probbie kume c’akkonde ‘a tradezziòne)
kè timbe arréte c’avèvene luàte,
ma dòpe ‘o stèsse pìzze é returnàte.

Pe quande pò arreguarde ‘u vèkkie trùnghe,
‘i pellegrine dìnne: “eje lègne sande!”
pekkè ‘a Signòre kè stève da sòpe,
è ki rijàle grazzie a tùttequande.

Ìje ‘stà kappèlle nen l’hagghie vìste màje,
nenn’hagghie avùte màje quèst’okkasiòne,
pèro me reprumètte a ttimbe bbréve,
de jì a vedèrle e pregà kume se déve.

Nessun commento: