lunedì 16 agosto 2010

‘U passarille nd’a kkise

Libera traduzione in vernacolo Foggiano di Michele Frattulino tratta dalla storiella de “ L’uccelletto “ di TrilussaEre d’Aùste:

Ferìte da nu kolpe de fucile,
nu passarille, nu povere alleviotte,
jìje a fernèsce daìnd’a nna kkise,
p’arrepararse ‘a scille k’ere rotte.

D’a tendìne d’u kumbessiunìne,
kè stéve nu pòke sgarrazzàte,
zeprèvete ndravedìje ‘stu passarille,
kè ndo frattimbe ere ğğià atterràte.

Na fèmmene vedènne ‘sta vecille,
‘a pigghiàje e s’a mettìje mbitte,
ma tùttanzimme ce fùje nu cenguettìje:
cìppèccìppe, cìppèccìppe, cìppèccìje.

A ‘stu pùnde, kokkèùne rerìje
e ‘u prévete, ngazzàte e tùtte nére:
“ascèsse fòre d’a kàse de Ddìje
ki téne ‘u passarille, pe ppiacére!

‘I maskule sendènne ‘sti paròle,
mùsce e attassàte avezarene ‘i sòle,
ma ‘u prèvete lassàje ‘u kumbessiunìne
e : “ Fèrme, kkè atu mbrugghie stammatìne!

Nğamme akkapìte, luateve ‘u kappille!
“massemigghiàte quatte kiarapille!
Add’ascì fòre da quìstu kanğille,
sckìtte ki ha pigghiàte ‘u passarille!”

K’a kàpe akalàte e k’a kròna mmàne,
i fèmmene ascìrene akkiànakkiàne:
“ma ndò jàte, ve sìte stùbbetìte?
Lukkulàje zeprèvete avverdekìte!

Turnàte ndréte , e facìteve kkiù sotte:
“ki l’ha pigghiàte nd’a kkise ‘u passèrotte?”
Ubbedìrene, ma nd’a nnu menùte,
tùtt’i ‘i moneke s’avezarene abbalùte

e, k’a facce kiéna kiéne de resciòre,
lassarene ‘a kàse de nostro Signòre.
‘U prèvete lukkulàje: pe tùtt’i Sande!
Sciascèlle mìje,turnàte tùtte annande!

Add’ascì sckìtte ki eje probbije sàne sàne,
de sta’ nda kkise, k’u passarille mmàne!”
Bbèll’ammucciàte, nd’a n’angule appartàte,
na uagliòne ke l’akkredandàte,

‘o fianghe dell’altàre prenğepàle,
ce mangàje pòke kè ammattèsse ‘u màle,
e k’a faccia janga janghe kum’a mòrte,
decìje: “ Kkè te decéve? E’ vìste? Se n’è kkòrte!”

Nessun commento: